คำนำ ตัวอย่างคำนำ การเขียนคำนำ คํานํารายงาน

คำนำ ตัวอย่างคำนำ การเขียนคำนำ คํานํารายงาน เป็นหน้าสำคัญที่แจ้งให้ผู้อ่านทราบวัตถุประสงค์ ความเป็นมาของหนังสือ แนวเนื้อหาสาระที่จะมีในเล่มเหตุผลในการแต่งแรงจูงใจ ระดับของผู้อ่าน การจัดลำดับของเรื่องราว ตัวอักษรย่อหรือลักษณะพิเศษของหนังสือ


และคำกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้แต่ง ในการอ่านหนังสือควรเริ่มจากการอ่านคำนำก่อนในหนังสือภาอังกฤษเรียกหน้านี้ว่า Prefaceหนังสือบางเล่มอาจมี คำนิยม ที่เขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ แนะนำผู้เขียนและยกย่องหนังสือ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถพิจารณาหนังสือนั้นเป็นเบื้องต้นอย่างถูกต้อง ในภาษาไทยมีการเรียก หน้าคำนำหลายคำ เช่น คำปรารภคำชี้แจง หรือคำแถลง เป็นต้น ในหนังสือภาษาอังกฤษ เรียกหน้าเหล่านี้ว่า Foreword หน้าคำนำเป็นหน้าที่ผู้อ่านไม่ควรเปิดผ่านเลยไป ควรอ่านอย่างละเอียดจะได้ประโยชน์ ช่วยในการพิจารณาเนื้อหาได้ตรงกับความต้องการ เป็นส่วนหนึ่งของการเขียนรายงาน วิทยานิพนธ์ บทความ และอีกหลายๆอย่าง โดยคำนำนั้น ก็มีหลักการในการเขียน เพื่อให้ถูกต้องตามหลักนิยม และเพื่อจะสามารถดึงดูดความสนใจแก่ผู้ที่จะอ่าน

หลักการ การเขียนคำนำ
หลักสำคัญของการเขียนคำนำ คำนำที่ดีจะทำให้คนอ่านติดตามเรื่องของเราโดยตลอด ถ้าคำนำไม่ดีเขาจะหยุดอ่านแต่ตอนต้น การเขียนคำนำให้ดีนั้นต้องมีอุบายหรือวิธีการชักชวน ให้ผู้อ่านอ่านเรียงความของเราให้จบ  ต้องสร้างความสนใจแก่ผู้อ่านให้มากที่สุด

 • เขียนคำนำโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง 
 • เขียนคำนำด้วยคำพังเพยหรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง 
 • เขียนคำนำด้วยคำถามหรือปัญหาที่สนใจ 
 • เขียนคำนำโดยขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญ 
 • เขียนคำนำด้วยการเล่าเรื่อง 
 • เขียนคำนำด้วยการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน
 • เขียนคำนำด้วยการอธิบายชื่อเรื่อง 
 • เขียนคำนำด้วยคำกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน
 • การอ้างอิงเนื้อเรื่อง
คำนำที่ดีต้องเป็นความคิดใหม่ ความคิดแปลก หรือความคิดสนุก ต้องมีลักษณะนำ หรือเชิญชวนให้ผู้อ่าน อ่านเรื่องของเราให้จบให้ได้ คำนำจึงเป็นส่วนสำคัญในการเรียกร้องความสนใจของผู้อ่านตั้งแต่เริ่มต้นอ่าน เรื่อง และดึงดูดใจให้อ่านเรื่องไปตลอด


และสิ่งสำคัญ การอ้างอิงเนื้อเรื่อง หากมีผู้สนใจและอยากศึกษาเพิ่มเติมในเนื้อหาจะได้กลับไปตามจากแหล่งข้อมูล เป็นการบอกถึงแหล่งข้อมูลที่นำมาจากเอกสารฉบับไหน หนังสือ หรือ วารสาร และเอกสารตีพิมพ์เล่มใด เพื่อจะสะดวกในการตามศึกษาในเรื่องนั้นๆ

โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ข้อดังนี้
 1. การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง
 2. การอ้างอิงนอกเนื้อเรื่อง (การเขียนเอกสารอ้างอิง)
การอ้างอิงในเนื้อเรื่องเมื่อตรวจกับอ้างอิงนอกเนื้อเรื่อง หรือการเขียนเอกสารอ้างอิง จะต้องพบ และบอกรายละเอียดครบ สามารถสืบค้นและติดตามได้ โดยการเขียนอ้างอิงในเนื้อเรื่องจะมี 2 ลักษณะ คือ 

1. การเขียนอ้างอิงต้นประโยค

จะใช้รูปแบบ ชื่อ (พ.ศ. หรือ ค.ศ.  พบว่า………………)  เช่น

ชัยพิดิช (2539) พบว่า............................................................................

ธันวา (มปพ.) กล่าวว่า.........(ในกรณีไม่ทราบปีที่ตีพิมพ์).....................................

นิรนาม (2547) แนะนำว่า.........(นิรนาม แทนชื่อกรณีไม่ทราบผู้แต่ง).......................


สำหรับ ชื่ออาจจะมีทั้ง 2 คน 3 คน หรือมากกว่า ถ้ามากกว่า 3 คน ให้ใช้คำว่า และคณะ (….) ในภาษาอังกฤษใช้ et al. (….) โดยจะเอียงหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องเหมือนกันหมด ส่วนชื่อภาษาอังกฤษจะใช้สกุลมาอ้างอิง เช่น O. P. Thomas. 1982. เวลาเขียนอ้างอิงต้นประโยคให้อ้างอิงว่า Thomas (1982) เป็นต้น และ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่ใช้จะต้องเป็นปีที่ตีพิมพ์ ส่วนประโยคต่อปีที่ตีพิมพ์ อาจใช้คำว่า พบว่า……, รายงานว่า……, กล่าวว่า…….., แสดงให้เห็นว่า………หรืออื่นๆ การอ้างแบบนี้รวมถึงข้อมูลจากเว็ปไซด์ด้วย

ตัวอย่าง 

สินชัย และนวลจันทร์ (2530) รายงานว่า............................................................

สาโรช และคณะ (2521) อธิบายว่า..................................................................

อุทัย และคณะ (2533 ข) ; สาโรช และเยาวมาลย์ (2528) ศึกษาพบว่า...............................

Thunwa (eds.) กล่าวว่า………………..(ในกรณีไม่ทราบปีที่ตีพิมพ์).....................................

Anonymous (2004) แนะนำว่า……………(กรณีไม่ทราบผู้แต่งชาวต่างประเทศ)………………. 

Fox and Vevers (1960) เสนอว่า.............................. 

Banday et al. (1992) เสนอแนะว่า............................

Coon (1971) แสดงให้เห็นว่า.....................................

Coon (1971) ; Fox and Vevers (1960) ; Banday et al. (1992) ได้ศึกษาเปรียบ เทียบพบว่า........................

หมายเหตุ : อุทัย และคณะ (2533 ข) คือ กรณี ชื่อ และ พ.ศ. ทั้งไทย และอังกฤษซ้ำจึงใช้อักษรกำกับรวมถึงการเขียนอ้างอิงนอกเนื้อหาด้วย 


2. การเขียนอ้างอิงท้ายประโยค

โดยใช้รูปแบบ (ชื่อ, พ.ศ. หรือ ค.ศ.)

โดยจะมีลักษณะการเขียนชื่อและพ.ศ. คล้ายการเขียนอ้างอิงต้นประโยค 

ตัวอย่าง

………………………………………………(ธันวา, มปพ.) กรณีไม่ทราบปีที่ตีพิมพ์ 

………………………………………………(นิรนาม, 2547) กรณีไม่ทราบผู้แต่ง 

………………………………………………(สุกัญญา, 2539) 

………………………………………………(สินชัย และนวลจันทร์, 2530) 

………………………………………………(สาโรช และคณะ, 2521) 

……………………………(อุทัย และคณะ, 2533 ข ; สาโรช และเยาวมาลย์, 2528) 

……………………………(Thunwa, eds.) กรณีไม่ทราบปีที่ตีพิมพ์ 

……………………………(Anonymous, 2004) กรณีไม่ทราบผู้แต่งชาวต่างประเทศ 

……………………………(Fox and Vevers, 1960) 

……………………………(Banday et al., 1992) 

……………………………(Coon, 1971) 

……………………(Coon, 1971 ; Fox and Vevers, 1960 ; Banday et al., 1992) 

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงท้ายประโยค 

การเขียนอ้างอิงแบบเชื่อมต่อ โดยใช้รูปแบบ ......................สอดคล้อง กับ ชื่อ (พ.ศ. หรือ ค.ศ.) หรือ ขัดแย้งกับ ชื่อ (พ.ศ. หรือ ค.ศ.) การเขียนอ้างอิงแบบเชื่อมต่อนี้ เป็นการผสมการเขียนอ้างอิงต้นประโยค และการเขียนอ้างอิงท้ายประโยค โดยรูปแบบการเชื่อมประโยค จะคล้ายกับรูปแบบการเขียนอ้างอิง ทั้ง ชื่อ และ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่ตีพิมพ์

ตัวอย่าง

สุกัญญา (2539) พบว่า…………………….สอดคล้องกับรายงานของ Fox and vevers (1960) ที่เสนอว่า…………………………………………… แต่ขัดแข้งกับ Banday et al. (1992) โดยอธิบายว่า……………………… 

จากการศึกษาปัญหาดังกล่าว………………………………………………(Coon, 1971 ; Fox and Vevers, 1960 ; Bandan et al., 1992) สิ่งสำคัญที่ควรเลี่ยงไม่ควรนำมามาเขียนในคำนำคือ

 1. อย่าขึ้นคำนำด้วยคำบอกเล่าอันเกินควร 
 2. อย่าเอาประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมาเป็นคำนำ
 3. อย่าอธิบายฟุ้งซ่านจนไม่มีจุดหมายของเรื่องตัวอย่างคำนำ

คำนำ
          รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ท ๕๐๔ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อการศึกษาความรู้ที่ได้จากเรื่องลิลิตะเลงพ่าย  ซึ่งรายงานนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้จากตำราพิชัยสงคราม การจัดทัพ การตั้งทัพ การเคลื่อนทัพ กลศึกต่าง ๆ โหราศาสตร์ในการทำสงคราม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อันแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการรบของพระองค์ เพื่อสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้จัดทำได้เลือก หัวข้อนี้ในการทำรายงาน เนื่องมาจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจ รวมถึงเป็นการเทิดพระเกียรติวีรกษัตริย์ไทย และ ความฉลาดของบรรพบุรุษ ผู้จัดทำจะต้องขอขอบคุณ อ.พิทักษ์ อาจริยวัฒนกุล ผู้ให้ความรู้ และแนวทางการศึกษา  เพื่อน ๆ ทุกคนที่ให้ ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน

 นายชัยพิดิช  ขจรไกลไพศาลตัวอย่างคำนำ 2

คำนำ
         ศิลปะการบริหารเวลาเป็นการเสนอแนวคิดใหม่ในการจัดการกับเวลาเพื่อให้ได้งานมากอย่างมีประสิทธิภาพแต่ใช้เวลาจะได้เวลาอย่างพอเหมาะหรือน้อยกว่าแน่นอนคนเราทุกคนย่อมมีเวลาวันละ24ชั่วโมงเท่ากันหมดแต่สำหรับผู้ที่มีศิลปะในการบริหารเวลาจะได้งานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า มีเวลาคิดสิ่งใหม่มากกว่ามีเวลาพักผ่อนมากกว่าและมีเวลาเป็นของตนเองมากกว่าคนที่ยังไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับเวลาของตนเอง

        สาเหตุที่เลือกอ่านเรื่องนี้เพราะว่าสามารถนำข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จะทำให้เราใช้เวลาที่เรามีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับ ภาิษิตที่ว่า  Time and tide wait for no man สายน้ำไม่คอยท่า วันเวลาไม่คอยใคร
น.ส.ศิริประภา พัฒผล

 ขอบคุณที่ เขียนตัวอย่างคำนำมาให้ดู ไม่โดนตีแล้ว


17 กันยายน 2554 - 13:18 , IP : 10.0.10.xxx

reply

ขอบคุณครับ แต่ แอบงง


17 กันยายน 2554 - 13:19 , IP : 10.0.10.xxx

reply

สรุป การเขียนคำนำ ที่ดี ต้องเป็นอย่างนี้ใช่มั้ย

- ต้องกล่าวถึงเนื้อเรื่องภายในเรื่องที่เราเขียนโดยรวมๆ
- ต้องสร้างความน่าเชื่อถือ โดยการ ยกเอาคำกล่าวของบุคคลสำคัญมาอ้าง หรือ จากวารสารที่ตีพิมพ์ที่ค้นหามาอ่านต่อได้
- ต้องสร้างความสนใจให้ผู้อ่าน ที่จะอ่านต่อไปให้จบ
- อย่าบรรยายแบบน้ำท่วมทุ่ง ให้เน้นสาระสำคัญ ที่น่าดึงดูดใจ
และอีกหลายๆข้อ เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอีก


20 กันยายน 2554 - 16:34 , IP : 10.0.10.xxx

reply

ขอบคุนมากกกกกค่ะ


30 กันยายน 2554 - 19:33 , IP : 110.169.208.xxx

reply

ขอบคุณครับ


17 พฤษจิกายน 2554 - 11:13 , IP : 202.29.34.xxx

reply

ขอบคุณค่ะที่เขียนคำนำมาให้ดูจะได้ไม่โดนครูตีแล้ว>//<


27 พฤษจิกายน 2554 - 15:50 , IP : 125.27.240.xxx

reply

สวย จัง อิอิอิ ............................


7 ธันวาคม 2554 - 12:21 , IP : 101.108.142.xxx

reply

พอใจแล้วคับขอบคุณคับ


14 ธันวาคม 2554 - 21:50 , IP : 110.49.241.xxx

reply

อยากได้การเขียนคำนำค่ะ พอดีหนูจะทำรายงาน แต่ขอบคุณนะคะที่บอก


18 ธันวาคม 2554 - 13:03 , IP : 61.91.162.xxx

reply

ไม่ค่อยถูกใจซักเท่าไร ควรแก้ไขอีกก็ดีครับ


4 มกราคม 2555 - 13:26 , IP : 125.25.196.xxx

reply

ขอบคุนครับ


4 มกราคม 2555 - 22:19 , IP : 113.53.95.xxx

reply

THANK YOU VERYMUCH


31 มกราคม 2555 - 20:07 , IP : 115.87.74.xxx

reply

ขอบคุณที่ให้ความรู้


19 กุมภาพันธ์ 2555 - 15:11 , IP : 192.168.2.xxx

reply

ขอบคุณคับ ผมจะใช้คำนำนี้ทำในการบ้านปิดเทือมคับ


8 พฤษภาคม 2555 - 11:34 , IP : 172.18.63.xxx

reply

ขอบคุณที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคำนำและมีตัวอย่างให้ดูทำให้หนุทำงานได้ง่ายมากขึ้นค่ะ


25 พฤษภาคม 2555 - 12:54 , IP : 223.206.115.xxx

reply

ขอบคุณที่แนะนำคะ


27 พฤษภาคม 2555 - 19:04 , IP : 182.53.108.xxx

reply

ขอบคุณค่ะ


29 พฤษภาคม 2555 - 21:25 , IP : 118.172.79.xxx

reply

ขอบคุณมาก


12 มิถุนายน 2555 - 19:28 , IP : 171.4.42.xxx

reply

ขอบคุณมากค่ะ :D ใช้เว็บนี้ในการเขียนคำนำ ตลอดเลย


24 มิถุนายน 2555 - 12:28 , IP : 171.4.200.xxx

reply

ขอบคุงค๊าบ


25 มิถุนายน 2555 - 13:02 , IP : 10.0.4.xxx

reply

เป็นสิ่งที่ ดี มาก ๆๆ เลย ครัป


1 กรกฎาคม 2555 - 19:36 , IP : 61.7.189.xxx

reply

ขอบคุณนะที่ให้ความรู้ชราพวกเรา(มนุษย์ต่างดาว)คุคุคุ


11 กรกฎาคม 2555 - 13:04 , IP : 182.52.178.xxx

reply

ขอบคุณมากที่ให้ความรู้


12 กรกฎาคม 2555 - 20:22 , IP : 115.67.0.xxx

reply

ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้


20 กรกฎาคม 2555 - 11:48 , IP : 192.168.1.xxx

reply

ขอบจัยที่ไห้ความรู้เกี่ยวกีบการเรียน


21 กรกฎาคม 2555 - 16:32 , IP : 223.204.44.xxx

reply

ขอบคุงมากน่าค่า จุ๊ฟจุ๊ฟ


21 กรกฎาคม 2555 - 19:46 , IP : 118.173.59.xxx

reply

ขอบคุณมากๆๆๆค่ะ


24 กรกฎาคม 2555 - 00:03 , IP : 119.42.101.xxx

reply

ขอบคุณวิธีเขียนคำนำค่ะ


27 กรกฎาคม 2555 - 17:18 , IP : 110.49.226.xxx

reply

ขอบคุณมากค่ะ ได้รับความรู้เยอะแยะเลย


21 สิงหาคม 2555 - 10:00 , IP : 113.53.1.xxx

reply

ชอบจังคร้าขอบคุณมากมาย


26 สิงหาคม 2555 - 13:20 , IP : 110.49.232.xxx

reply

สุดยอดเลยค้าพี่ได้คำนำไปส่งอาจารย์แล้วแหละ


30 สิงหาคม 2555 - 16:35 , IP : 49.229.250.xxx

reply

ขอบคุณที่เป็นแบบให้ค่ะ


2 กันยายน 2555 - 20:18 , IP : 124.122.95.xxx

reply

ขอบคุณนะค่ะสำหรับตัวอย่าง^^


20 กันยายน 2555 - 11:30 , IP : 10.0.3.xxx

reply

ขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำ


24 กันยายน 2555 - 14:52 , IP : 182.93.130.xxx

reply

มีอันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(คำนำ)


24 กันยายน 2555 - 18:43 , IP : 223.205.225.xxx

reply

ขอบคุณจริงๆเน้อจ้าว


26 กันยายน 2555 - 15:04 , IP : 202.29.180.xxx

reply

มีความหมายมากๆมายๆชอบมากเน้อจ้าวความหมายดีๆทั้งนั้นเน้อจ้าว


26 กันยายน 2555 - 15:06 , IP : 202.29.180.xxx

reply

ขอบคุณคะ


15 พฤษจิกายน 2555 - 13:19 , IP : 106.0.196.xxx

reply

ไม่เห็นรู้เรื่องไรเลย555+


25 พฤษจิกายน 2555 - 20:01 , IP : 49.0.108.xxx

reply

แต๊งค่ะ ชอบจุงเบยอะ อิอิ


10 ธันวาคม 2555 - 11:47 , IP : 125.24.52.xxx

reply

ขอบคุณมากค่ะ/ครับ


15 มกราคม 2556 - 17:58 , IP : 171.4.122.xxx

reply

มีประโยชน์มากเลยค่ะ ไม่เคยเขียนเป็นสักครั้ง


2 กุมภาพันธ์ 2556 - 10:46 , IP : 110.49.224.xxx

reply

ขอบคุนมวากๆคร่าเย้ จะได้ไม่โดนครูตีเย้ๆๆ555


3 กุมภาพันธ์ 2556 - 17:32 , IP : 110.49.226.xxx

reply

แร้วอย่างรายงานที่เกี่ยวกับ พิธีศพ ล่ะคับ ทามยัง งัย


11 กุมภาพันธ์ 2556 - 20:58 , IP : 27.55.161.xxx

reply

Thank youนะคะ


18 กุมภาพันธ์ 2556 - 20:30 , IP : 122.155.42.xxx

reply

ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะค่ะ.....จะไม่โดนครูตีแล้ว..เว้ย!!


21 กุมภาพันธ์ 2556 - 20:23 , IP : 49.49.137.xxx

reply

OK!! Get thank you คร้า


25 กุมภาพันธ์ 2556 - 14:20 , IP : 180.183.177.xxx

reply

ขอบคุงมากค่ะ ช่วยได้เยอะเลย


3 มีนาคม 2556 - 12:38 , IP : 171.5.96.xxx

reply

ขอบคุณจูงเบย


4 มีนาคม 2556 - 16:33 , IP : 180.214.209.xxx

reply

ความรักทำไห้คนตาบอด บางคังทำไห้ขอบตาเขียว


6 มีนาคม 2556 - 08:26 , IP : 10.0.5.xxx

reply

ขอบคุณนะคับ


7 มีนาคม 2556 - 09:57 , IP : 182.52.21.xxx

reply

ขอบใจที่ให้ความรู้แก้พวกเรา


4 เมษายน 2556 - 15:56 , IP : 118.173.90.xxx

reply

ขอบคุณค่ะที่ทำให้งานสำเร็จ


21 พฤษภาคม 2556 - 18:22 , IP : 1.4.144.xxx

reply

ขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะ


24 พฤษภาคม 2556 - 13:14 , IP : 115.67.200.xxx

reply

ขอบคุณค่ะ ช่วยได้เยอะเลย


24 พฤษภาคม 2556 - 17:51 , IP : 113.53.204.xxx

reply

ขอบคุณค่ะ กำลัง งง อยู่พอดีเลย
ดีใจจังไม่งั้นโดนตีแน่เลย


31 พฤษภาคม 2556 - 22:26 , IP : 171.99.231.xxx

reply

คำนำอย่างต่ำเขียนกี่บรรณทัด


16 มิถุนายน 2556 - 10:01 , IP : 223.204.70.xxx

reply

หาไม่เจออย่างที่หา


22 มิถุนายน 2556 - 18:12 , IP : 192.168.1.xxx

reply

ขอบคุณค่ะ


8 กรกฎาคม 2556 - 15:14 , IP : 125.27.26.xxx

reply

ขอบคุณ คิดถึงเพื่อน


10 กรกฎาคม 2556 - 17:58 , IP : 27.55.129.xxx

reply

ไม่ค่อยถูกใจเท่าไร


17 กรกฎาคม 2556 - 20:11 , IP : 110.77.152.xxx

reply

ไม่รู้เหมือนกันนิ


14 สิงหาคม 2556 - 16:16 , IP : 1.4.189.xxx

reply

ขอบคุณค่ะๆๆๆๆๆ


19 สิงหาคม 2556 - 19:55 , IP : 27.130.87.xxx

reply

ขอขอบคุณมากค่ะที่ทำตัวแบบมาให้ดู ไม่งั้นโดนครูตีแน่เลย


28 สิงหาคม 2556 - 20:41 , IP : 125.26.63.xxx

reply

ขอบคูณค่ะที่มีตั่อย่างคำนำมาให้หนูดู พรุ่งนี้หนูไม่โดนครูตีแล้วค่ะ


4 กันยายน 2556 - 18:44 , IP : 110.77.199.xxx

reply

ขอบคุณคับที่ทำให้เข้าใจ


20 กันยายน 2556 - 12:17 , IP : 223.205.163.xxx

reply

ขอบคุณนะค่ะ สำหรับตัวอย่างดีๆที่นำไปใช้ได้จริง ขอบคุณค่ะ


28 กันยายน 2556 - 14:27 , IP : 101.109.72.xxx

reply

เป็นประโยชน์มากมาก


29 กันยายน 2556 - 12:25 , IP : 192.168.1.xxx

reply

สุดยอดมากเลยค่ะ ใช้ได้ครูไม่หักคำแนนแล้ว เย้ !!!!!!


12 พฤษจิกายน 2556 - 14:13 , IP : 10.1.0.xxx

reply

รัก google ที่สุดเยยจร้า


15 พฤษจิกายน 2556 - 08:12 , IP : 113.53.131.xxx

reply

ขอบคุงค่ะ


16 พฤษจิกายน 2556 - 11:15 , IP : 118.173.113.xxx

reply

''งงจังเลยอะ''


17 พฤษจิกายน 2556 - 13:22 , IP : 223.205.230.xxx

reply

ขอบคุนครับ


30 พฤษจิกายน 2556 - 15:46 , IP : 101.108.209.xxx

reply

sorry I am hate you4 ธันวาคม 2556 - 19:29 , IP : 171.96.240.xxx

reply

ทำไมcopyไม่ได้ เซ็งจัง
:-(


18 ธันวาคม 2556 - 19:19 , IP : 111.84.114.xxx

reply

ขอบคุณจร้า.......:)


6 มกราคม 2557 - 18:04 , IP : 111.84.146.xxx

reply

ดีมากที่หาเจอ


26 มกราคม 2557 - 10:53 , IP : 10.6.158.xxx

reply

ขอบคุณคับที่ให้สาระ


20 กุมภาพันธ์ 2557 - 10:19 , IP : 118.175.125.xxx

reply

มีความรู้ขึ้นมา๊ากๆๆๆๆๆๆค่ะขอบคุนมากค่ะ


23 มิถุนายน 2557 - 14:07 , IP : 1.179.156.xxx

reply

ยากมากไม่เขาไจ


2 กรกฎาคม 2557 - 18:32 , IP : 124.120.215.xxx

reply

ให้ความรู้เยอะค่ะ ดรีมและแอมใจงูจงอาง555+


15 กันยายน 2557 - 14:17 , IP : 101.51.127.xxx

reply

งงจุงเบยอะ เขียนอะไรก็ไม่รู้ ง้ง งง


19 ตุลาคม 2557 - 19:46 , IP : 118.174.57.xxx

reply

ไม่ยาก ไม่เขาไจ


4 พฤษจิกายน 2557 - 13:20 , IP : 192.168.100.xxx

reply

ชอบอ่าา >.<' ขอบคุณมาก มั๊กๆๆๆ เย้ เกือบโดนหักคะแนนแล้ว = =" แฮร่


9 พฤษจิกายน 2557 - 19:02 , IP : 182.52.171.xxx

reply

ขอบคุณมากๆครับ งานของผมเสร็จแล้ว


19 พฤษจิกายน 2557 - 18:29 , IP : 49.230.146.xxx

reply

ยากจังไม่เข้าใจเลย


29 พฤษจิกายน 2557 - 10:33 , IP : 223.205.167.xxx

reply

พ่อผมชื่อสงค์


22 ธันวาคม 2557 - 10:58 , IP : 202.29.179.xxx

reply

ใครมีเบอร์ขอหน่อย


22 ธันวาคม 2557 - 11:01 , IP : 202.29.179.xxx

reply

ขอบคุนนะค้า


10 มกราคม 2558 - 12:58 , IP : 49.230.151.xxx

reply

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ :)


4 กุมภาพันธ์ 2558 - 20:53 , IP : 1.47.65.xxx

reply

ขอบคุณค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ


16 มีนาคม 2558 - 13:54 , IP : 182.93.201.xxx

reply

ขอบคุณครับ


18 เมษายน 2558 - 14:21 , IP : 183.88.52.xxx

reply

เย้ เย้ เย้


19 สิงหาคม 2558 - 21:06 , IP : 1.20.154.xxx

reply

Good job


3 กันยายน 2558 - 09:07 , IP : 27.55.203.xxx

reply

ไม่ต้องเขียนว่าผู้จัดทำเหรอคะ - - ขอบคุณค่ะ


13 กันยายน 2558 - 14:08 , IP : 49.230.99.xxx

reply

WTF


27 กันยายน 2558 - 16:02 , IP : 1.46.135.xxx

reply

ก็เข้าใจนะคะแต่มีบางส่วนที่งง


1 พฤษจิกายน 2558 - 09:07 , IP : 49.230.236.xxx

reply

หางาน เลยมา อ่าน หา ความ รู้ ขอบ คุณ คับ ได้รู้เยอะเเยะ เลยคัยผม


26 มกราคม 2559 - 21:32 , IP : 125.24.22.xxx

reply

ดีครับ


2 มีนาคม 2559 - 10:32 , IP : 192.168.2.xxx

reply

ชอมมากครับดีครับ


25 พฤษภาคม 2559 - 17:34 , IP : 1.46.111.xxx

reply

ร่วมแสดงความคิดเห็น


captcha


Back to top