วันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษา ประวัติ และความเป็นมา


วันเข้าพรรษา ประวัติ และความเป็นมา border="0" border=
วันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาทนั้นจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดช่วงระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือเรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า จำพรรษา ("พรรษา" ซึ่งแปลว่า ฤดูฝน, "จำ" ซึ่งแปลว่า พักอยู่) พิธีเข้าพรรษาถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง ละเว้นไม่ได้ ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ก็ตาม และการเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (เดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา ในวันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) หรือว่าเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือได้ว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3


Tag : วันเข้าพรรษาgo to top