เกมที่ใช้ในการฝึกอบรม เกมที่ใช้ในการฝึกอบรมสันทนาการกลางแจ้ง นันทนาการกลางแจ้ง

เกมที่ใช้ในการฝึกอบรม เกมที่ใช้ในการฝึกอบรมสันทนาการกลางแจ้ง นันทนาการกลางแจ้ง เราได้รวบรวมเกมส์ที่ใช้ในการอบรม สันทนาการกลางแจ้ง และนันทนาการกลางแจ้งมาไว้ให้ทุกท่านได้นำไปลองใช้ดู


หวังว่าคงมีประโยชน์ เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรมคือการปฤบัติกิจด้วยการเล่น หรือการแข่งขันของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ทัศนคติ และจริยธรรมในการปฎิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

สารบัญ
1. ความสำคัญของเกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
2. ส่วนประกอบของเกมส์
3. ประโยชน์ของเกมในการพัฒนาบุคลากร
4. รูปแบบของเกม 5 ประเภท
5. บทบาทของผู้นำเกม
6. การเตรียมการก่อนเล่นเกม

เกมส์หลักๆประกอบไปด้วย
1. เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมและสมาธิ (เกม เรียกพลัง ความพร้อม ความเข้าใจ)
2. เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เกมนั่งล้อมวง  แท็บ

3 . เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม 
สร้างสัมพันธ์ สนุกสนานสามัคคี (เกม หากว่าเรากำลังสบาย)

4. เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เกมนั่งล้อมวง  จำควาย
5.เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างทีมงาน (เกม จิ๊กซอสัมพันธ์
6.เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เสริมสร้างทักษะการสื่อสารประสานงาน (เกม ฝูงวานร
7.เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ท่องสูตรคูณ/เซเว่นอัพ
8.เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม รักนะ-จะบ้าเหรอ
9.เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม สร้างความชื่อมั่น มุ่งมั่น สู่เป้าหมาย (เกมโยนเหรียญลงแก้ว) 


ความสำคัญของเกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
1. เปิดโอกาสให้ทุกคนแนะนำและเปิดเผยตัวเองออกมา
2. ทำให้ผู้รับฝึกการอบรมรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันมีการใช้ความคิดร่วมกัน
3. ทำให้บรรยาการในการฝึกอบรมเป็นไปอย่างผ่อนคลายและเป็นมิตรกัน
4. สร้างให้ทุกคนในกลุ่มได้รู้จักคุ้นเคยกัน
5. ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความมั่นใจและความกล้าแสดงออก

ส่วนประกอบของเกมส์
- ชื่อของเกม
- วัตถุประสงค์หลักและรอง ที่ได้จากการเล่นเกม
- อุปกรณืและเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นเกม
- กฎ กติกา มารยาท ในการเล่นเกม
- สถานที่ และเวลาในการเล่น
- ขนาดของกลุ่ม จำนวนคนในการเล่นเกม
- ขั้นดำนินการ
- การตัดสินผล
- สรุปสาระของเกม
- การนำสิ่งที่ได้จากเกมนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

ประโยชน์ของเกมในการพัฒนาบุคลากร
                ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการทำความรู้จักกับผู้อื่นที่เข้าร่วมการอบรมด้วยกันเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและทำให้ทุกคนมีความสนิทสนมกันเร็วขึ้นกว่าการที่ทำความรู้จักกันเองในการนำเกมมาใช้ในการฝึกอบรมยังทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่และทำให้บรรยากาศในการเรียนรู้ช่วยให้ผู้รับการฝึกอบรมสนุกสนาน ไม่รู้สึกเหมือนการสอนทั่วๆไปและทำให้ผู้ฝึกอบรมเรียนรู้ได้ในเวลาระยะสั้นประหยัดค่าใช้จ่ายและทำให้มีความกล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็นต่อกลุ่ม

ลักษณะของเกมที่ใช้ในการฝึกอบรมที่ดี

 1. สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองและให้เกียรติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 2. เน้นศูนย์กลางการเรียนเป็นกลุ่มสำหรับผู้รับการฝึกอบรม
 3. มีการแสดงออกอย่างทั่วถึงทุกคนมีส่วนร่วมในเกม
 4. มีความหลากหลายในรูบแบบของเกม
 5. ได้สาระความรู้และความสนุกเพลิดเพลิน
 6. มีสถานการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์
 7. เป็นเกมที่สร้างความท้าทายและกระตุ้นให้ผู้รับการฝึกอบรมอยากเข้าร่วมเล่น 
รูปแบบของเกม 5 ประเภท
 1. กิจกรรมเพื่อประสบการณ์การเรียนรู้เป็นการเน้นสาระรวบยอด เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ความเข้าใจ และก่อให้เกิดทักษะใหม่ๆเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน
 2. กิจกรรมละลายพฤติกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้จักคุ้นเคยระหว่างผู้รับการฝึกอบรมเกมจะช่วยอ่นเครื่องและสร้างบรรยากาศแห่งการเปิดเผยตัวเองให้ผู้อื่นรู้จักและเป็นประโยชน์ในการฝึกอบรม
 3. กิจกรรมสันทนาการหรอนันทนาการเป็นการเสริมบรรยากาศให้มีความสนุกสนาน ร่าเริง เพื่อให้คลายจากความตึงเครียด ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับฝึกการอบรมให้มากยิ่งขึ้นส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมจัดขึ้นในการรวมกลุ่ม หรืองานพบปะสังสรรค์
 4. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเป็นการเล่นผาดโผนเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านร่างกายให้มีความแข็งแรงส่งเสริมการเจรฺญเติบโตของกล้ามเนื้อหลักในการเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่นของข้อต่างๆในร่างกายนอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังเป็นการวัดสมรรถภาพของร่างกายไปในตัว
 5. กิจกรรมเข้าจังหวะเป็นกิจกรรมที่ร่างกายตอบสนองต่อดนตรีและจังหวะที่ใช้ประกอบ ได้แก่ เสียงเพลง ตีกลองการเคราะไม้  ฉิ่งฉาบ

บทบาทของผู้นำเกม
 1.  กำหนดกฎกติกา ให้มีความชัดเจนในการพูดการสื่อสารในกลุ่มที่เล่นกิจกรรม เช่นไม่ลืมที่จะให้แต่ละกลุ่มแจ้ง ชื่อทีม คำขวัญ และอุปกรณ์ประจำทีม
 2.  ตัดสินชี้ขาดที่ยุติธรรมในการตัดสิน โดยที่ให้ผู้เล่นรู้สึกว่าลำเอียง
 3.  เป็นผู้ชี้นำให้เล่น หลังจากแจ้งกติกาแล้วโดยอาจมีการลองเล่นดูก่อนก่อนมีการแข่งขันจริงเพราะบางเกมผู้เล่นต้องมีการตีความจากคำสั่งในการเล่น
 4.  มีเทคนิคในการจับผิดหรือการลักไก่ของผู้เล่นหูไวตาไว และมีเทคนิคการยืนในระยะที่เหมาะสมในการตรวจสอบ
 5.  ไม่ลืมประเมินหรือสังเกตุพฤติกรรมในตอนเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม
 6.  มีเทคนิคในการควบคุมเกมและควบคุมเวลาที่ใช้ในการเล่นเกม
 7.  รู้จักการแก้ไขปัญหาในขณะดำเนินเกม


การเตรียมการก่อนเล่นเกม
 1. สถานที่ คือ การจัดเกมให้เหมาะสมกับสถานที่และจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 2. สิ่อ/เครื่องมือที่พื้นที่  สถานที่ที่ใช้ในการเล่นเกมและอุปกรณืสำหรับเล่นเกม
 3. วิเคราะห์กลุ่ม คือ ดูข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์
 4. ขนาดกลุ่ม คือ การแบ่งจำนวนผู้เข้ากิจกรรม
 5. เตรียมอุปกรณ์เกม เอกสาร รางวัล หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์
 6. เตรียมผู้ช่วยและเกมสำรอง เพราะกิจกรรมบางกิจกรรมต้องมีการสาธิตจึงต้องมีผู้ช่วยและมีเกมสำรองเผื่อเอาไว้
 7. การวางแผนแล่นเกม คือ เกมนั้นมีวัตถุประสงค์ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ

เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม  เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( เกม สร้างบ้านแปลงเมือง)  
วัตถุประสงค์
1. เพื่อความช่วยเหลือช่วยกันทำงาน
2. เพื่อการวางแผนเสริมสร้างความคิดริเริ่ม
3. สร้างจินตนาการสู่ความสำเร็จ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม      50-100 คน แบ่งกลุ่มละ 8-10 คน
อุปกรณ์     กระดาษ A4 ที่ใช้แล้วประมาณ 100 แผ่น
สถานที่       ในห้องประชุม
ระยะเวลา       15 นาที
วิธีการดำเนินการ

 1. เมื่อสมาชิกในทีมมาพร้อมแล้วให้ผู้นำกิจกรรมอ่านคำสั่ง
 2. ใช้กระดาษที่มอบให้ 1 ปึก จัดตกแต่งให้เป็นปราสาท ราชวัง  ที่สวยงาม
 3. ให้เวลา 10 นาที
 4. จับเวลาและเตรียมสรุปตามวัตถุประสงค์

1. เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมและสมาธิ (เกม เรียกพลัง ความพร้อม ความเข้าใจ)
วัตถุประสงค์
1. ใช้ในการเริ่มต้นเกมหรือกิจกรรม
2. ผู้นำเกมชี้แจงศัพท์ต่างๆที่ใช้ในการสนทนาร่วมกัน
3. สร้างสรรค์บรรยากาศในการจัดอบรมและเกม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม      ไม่จำกัด
อุปกรณ์      -
สถานที่      ภายในห้องอบรม
ระยะเวลา  ใช้คั่นช่วงขณะอบรม
วิธีการดำเนินการ

 1. ผู้นำเกมชี้แจงกติกามารยาทในการดำเนินกิจกรรมในช่วงเวลาที่ตกลงกันว่า จะมีคำศัพท์ เมื่อผู้นำเกมใช้คำพูดต่อไปนี้จะหมายความว่าอย่างไรและตอบว่าอย่างไร เช่น ผู้นำเกมพูดว่าIBC ให้ทุกคนพูดว่า เฮ้  พูดชื่อสินค้าให้พูดว่า เยี่ยม
 2. แล้วผู้นำเกมก็ทดสอบความพร้อม ความเข้าใจของผู้เล่นได้
 3. ศัพท์ที่จะใช้เรียกความพร้อมของกลุ่มได้ก็มีอีก เช่น ผู้นำเกมพูดว่า ซ้าย ให้ผู้อบรมพูดว่า จ๋า และพูดว่า ขวา ให้ตอบว่าน่ารัก
 4. ผู้นำเกมก็ทดสอบพูด ขวาขวา ซ้าย ขวา ซ้ายเป็นต้น
 5. แล้วผู้นำเกมชี้แจงว่านี่เป็นข้อตกลงในการดำเนินกิจกรรมในโครงการนี้

2.เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เกมนั่งล้อมวง  แท็บ

ได้มาจากชั้นเรียนวิชา Acting อาจารย์เรียกว่าเป็นเกม "เช็คสติ" เพิ่งได้มาใหม่ๆ รีบจดไว้เดี๋ยวลืม

ให้ทุกคนหยิบของมาคนละ 1 ชิ้น เป็นของอะไรก็ได้ที่โยนได้ แตกหักเสียหายได้ (เช่น ที่มัดผม ซองใส่ดินสอ ซองใส่มือถือ นิ่มๆ ประมาณนั้น) แล้วส่งของวนไปเรื่อยๆ ตามจังหวะ

"แท็บ แท็บ แท็บทะละแล็บแท็บแท็บ"

ก็คือแท็บแรกส่งของ แท็บที่สองก็ส่งของ แต่แท็บทะละแล็บแท็บ ต้องเอาของเคาะลงกับพื้นตรงที่ตัวเองนั่งสลับซ้ายขวาเป็นจังหวะ ก่อนที่จะส่งอีกครั้งเป็นหนที่สามค่ะ

ซึ่งจังหวะนี้จะทำให้คนที่สติไม่ดีพอไขว้เขวและสับสนว่าเมื่อไหร่จะส่ง อะไรประมาณนี้

เวลาจับคนแพ้ก็ดูว่าข้าวของของใครมากองอยู่ตรงหน้ามากที่สุด เพราะถ้าส่งไม่ทันจังหวะของจะยังมีอยู่ที่ตัวเอง ไม่ได้ส่งไป และคนที่ส่งของวนมาให้อีก ของก็จะติดแหงกอยู่ข้างหน้านี่แหละ

แรกๆ ก็ช้าๆก่อน หลังๆ ค่อยเร่งจังหวะเร็วขึ้น แล้วจะสนุกค่ะ

3 . เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม สร้างสัมพันธ์ สนุกสนานสามัคคี (เกม หากว่าเรากำลังสบาย)

วัตถุประสงค์
1. ฝึกการพร้อมเพียงในการทำงานเป็นทีม
2. ความว่องไวและความสามัคคี
3. สร้างเสริมในการฟังและการเรียนรู้
4. เปลี่ยนแปลงอิริยาบถในการปฎิบัติกิจกรรมวิชาการ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม      30 คนขึ้นไป
อุปกรณ์ ไม่มี
สถานที่  ในห้องฝึกอบรม
ระยะเวลา  5 นาที
วิธีการดำเนินการ

 1. ผู้นำกิจกรรมตกลงกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถ้าร้องเพลงหากว่าเรากำลังสบาย เพลงบอกให้ทำอะไรให้ทำตาม 2 จังหวะ
 2. เนื้อเพลงมีดังนี้ “หากพวกเรากำลังสบายจง.......พลัน” “หากพวกเรากำลังสนุกหมดเรื่องทุกใดๆทั้งสิ้นจง...... พลัน”

4. เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เกมนั่งล้อมวง  จำควาย

เกมนี้เพื่อนๆ น่าจะเคยเห็นนะคะ คือนั่งล้อมวงแล้วจำชื่อเพื่อนให้ได้ทุกคนอะแหละ

ให้คนเริ่มพูดชื่อตัวเอง คนที่สองก็พูดชื่อของคนแรกและชื่อตัวเอง คนที่สามก็พูดชื่อคนแรกและคนที่สองและชื่อตัวเอง เพิ่มจำนวนวนไปเรื่อยๆๆ เคราะห์กรรมจะตกอยู่กะคนสุดท้ายที่ต้องจำให้รอบวง

แต่เล่นจริงๆ พอไปสัก 6-7 คนก็เริ่มไขว้เขวแล้วค่ะ สนุกมากๆ


5.เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างทีมงาน (เกม จิ๊กซอสัมพันธ์)   
วัตถุประสงค์
1. รู้จักคิดวางแผนและทำงานร่วมกัน
2. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
3.เสริมสร้างการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพและปริมาณ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม      ไม่จำกัด แบ่งกลุ่มละ 8-10 คน
อุปกรณ์            ตัวต่อจิ๊กซอ 500 ชิ้นเท่าจำนวนกลุ่มที่แบ่งไว้
สถานที่            ในห้องอบรม 
ระยะเวลา   10 นาที
วิธีการดำเนินการ

 1. ผู้นำกิจกรรมแบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มๆ แล้วแจกตัวต่อจิ๊กซอ 500 ชิ้น ให้กลุ่มละ 1 ชุด
 2. ให้แต่ละกลุ่มวางแผนต่อให้เสร็จ เมื่อกลุมใดต่อเสร็จให้ปรบมือพร้อมกัน
 3. ให้เวลากลุ่มละไม่เกิน10 นาทีเมื่อหมดเวลาก็มีการเดินตรวจและให้คะแนน

 

6.เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เสริมสร้างทักษะการสื่อสารประสานงาน (เกม ฝูงวานร)  
วัตถุประสงค์
1. การฝึกสมาธิ
2. การสังเกตการจำ
3. การประสานงาน
4. ความสนุกสนานและเพลิดเพลิน
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม      10-80 คน
อุปกรณ์        ไม่มี
สถานที่        ใช้ได้ทั้งในและนอกห้องฝึกอบรม
ระยะเวลา      10-20 นาที
วิธีการดำเนินการ

 1. จัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรียงกันเป็นวงกลม หรือรูปตัว ยู ตามความเหมาะสม
 2. ผู้นำกิจกรรมแจ้งกฎและกติกาในการเล่นและกำหนดผู้ที่จะเริ่มเป็นคนแรก
 3. ผู้เล่นคนแรกจะร้องว่า “ลิง 1 ตัว” ผู้เล่นคนต่อไปจะอยู่ติดกับคนแรกจะซ้ายหรือขวาก็ได้จะต้องกระโดดทำท่าลิงไปข้างหน้า 1 ครั้ง พร้อมร้องว่า “กระโดด 1 ครั้ง”คนที่สามก็จะกระโดดทำท่าลิงไปข้างหน้า 1 ครั้งพร้อมร้องเสียงลิง 1 ครั้ง “เจี๊ยก”เป็นอันครบลิง 1 ตัว
 4. โดยที่ผู้นำกิจกรรมจะกำหนดเองตามความเหมาะสมกับคนเล่นว่าจะใช้ลิงกี่ตัว

7.เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ท่องสูตรคูณ/เซเว่นอัพ

เป็นเกมนับเลขที่กำหนดกติกาต่างๆ ให้นับเลขวนไปเรื่อยๆ แต่มีข้อห้าม เช่น ท่องสูตรคูณแม่ 5 ถ้ามีคำว่า 10 ให้ตบมือแทน หรือถ้านับไปถึงเลข 7 ให้พูดว่า "เซเว่นอัพ" หรือนับไปถึงเลขที่ 3 หารลงตัว ต้องหันหน้าแทนการนับ ฯลฯ แล้วแต่จะกำหนดกติกานะคะ

ความสนุกอยู่ตรงที่นับยังไงก็ไม่ครบไม่จบสักที ต้องมีคนผิดคนเผลออยู่ประจำ

8.เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม รักนะ-จะบ้าเหรอ

เกมนี้ใช้การหันหน้า+การพูดคำว่า "รักนะ" กับ "จะบ้าเหรอ" ค่ะ

หันหน้าไปทางไหนก็ได้ แต่ต้องจำว่า ถ้าหันซ้าย พูดรักนะ หันขวาพูด จะบ้าเหรอ

บางทีอาจจะหันขวากันไปหมด ก็จะบ้าเหรอๆๆๆ อะไรประมาณนี้ บางทีเราจะสับสนกันเองว่าหันซ้ายพูดอะไร หันขวาพูดอะไร

เกมล้อมวงเป็นพื้นฐานในการทำกิจกรรมอื่นๆ ต่อๆไป แล้วก็เล่นง่ายด้วยนะ

9.เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม สร้างความชื่อมั่น มุ่งมั่น สู่เป้าหมาย (เกมโยนเหรียญลงแก้ว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกการประมาณโดยใชการสังเกต
2. เพื่อแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จเป็นเรื่องของการฝึกฝน
3. เพื่อทำความรู้จักตนเองในอีกแง่มุมหนึ่ง
4. เพื่อแสดงให้เห็นว่าคนเรามีความแตกต่างกัน
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม      20-30 คน
อุปกรณ์
เหรียญ 10 บาท 3 เหรียญ
ถังพลาสติกขนาดใหญ่ใส่น้ำ ¾ ส่วน
แก้วน้ำใส 1 ใบ
สถานที่    ในสนาม
ระยะเวลา   10-20 นาที
วิธีดำเนินการ

 1. ให้สมาชิกทีละคน โยนเหรียญลงในแก้วโยนลง 1 เหรียญ ได้ 10 คะแนนโยนครบ 3 เหรียญให้สมาชิกคนต่อไปโยนจนครบทั้งกลุ่ม
 2. รวมคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆกลุ่มไหนคะแนนมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ

 


งง!มากเลยค่ะ


12 สิงหาคม 2556 - 20:01 , IP : 115.67.194.xxx

reply

เป็นกิจกรรมการคิดค้นกิจกรรมนันทนาการที่ดี มีประโยชน์ค่ะ


27 สิงหาคม 2556 - 09:38 , IP : 118.173.192.xxx

reply

ขอเกมส์สำหรับเด็ก ป.5-6 ด้วยครับ โครงการอบรมยาเสพติดครับ


17 กันยายน 2556 - 10:31 , IP : 101.51.225.xxx

reply

น่าสนุกคร้าาขอบคุณมากคร้าาาา จะลองเอาไปใช้ดูน่ะคร้า


29 กรกฎาคม 2558 - 09:19 , IP : 49.49.163.xxx

reply

อย่างี้ต้องลอง......อิอิอิอิ


8 กันยายน 2558 - 11:25 , IP : 172.16.17.xxx

reply

ขอบคุณมากนะค่ะ


22 กันยายน 2558 - 11:42 , IP : 49.229.127.xxx

reply

ร่วมแสดงความคิดเห็น


captcha


Back to top