ปลูกผักไร้ดิน การปลูกผักไร้ดิน การปลูกพืชไร้ดิน hydroponics

ปลูกผักไร้ดิน การปลูกผักไร้ดิน การปลูกพืชไร้ดิน hydroponics เราได้นำวิธีการปลูกผักไร้ดิน ปลูกพืชไร้ดิน มาไว้อย่างละเีอียด เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้นำไปทดลองปลูก หรือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผู้สนใจทุกท่าน มาดูกันว่าหลักการ และวิธีการมีอย่างไรบ้าง ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน นับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืชโดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆ ในดิน
ทำให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหาร ปัจจุบันนี้ในเทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดินหลายแบบด้วยกัน

สารบัญ การปลูกผักไร้ดิน การปลูกพืชไร้ดิน hydroponics

-  สามเณรวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม - วัดไผ่ดำ ปลูกพืชไร้ดิน คลิ๊ก
ประวัติ การปลูกผักไร้ดิน การปลูกพืชไร้ดิน hydroponicsคลิีก
- ประโยชน์การปลูกพืชไร้ดิน คลิ๊ก
เทคนิคการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  คลิ๊ก
- วิธีสร้างโรงเรือนการปลูกผักไร้ดินแบบง่าย วัสดุอุปกรณ์ตามพื้นบ้าน คลิ๊ก
- โรงเรือนปลูกพืชไร้ดินขนาดเล็ก คลิ๊ก
วีดีโอ อธิบาย การปลูกผักไร้ดิน การปลูกพืชไร้ดิน hydroponicsการปลูกผักไร้ดิน การปลูกพืชไร้ดิน hydroponics ไม่ยากอย่างที่คิด สามเณรวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม - วัดไผ่ดำ ยังสามารถปลูกได้ มาดูกันประวัติ การปลูกผักไร้ดิน การปลูกพืชไร้ดิน hydroponics
ตัวอย่างของความพยายามในช่วงแรกๆ ที่จะปลูกพืชไร้ดิน ก็คือ สวนลอยแห่งบาบิโลน เมื่อราว 600 ปีก่อนคริสตกาล และสวยลอยแห่งอัสเต็กซ์ ในช่วงคริสตศวรรษที่ 11นักวิจัยการปลูกพืชไร้ดินคนแรกๆ ก็คือ จอห์น วูดเวิด (John Woodward) ชาวอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2242 เขาได้ปลูกพืชในน้ำ โดยได้เติมดินลงไปหลายชนิด การปลูกพืชครั้งนั้นเป็นการสาธิตว่า นอกจากน้ำแล้วในโลกเรานั้นมีสสารหลายขนิดที่พืชต้องการ ครั้นเมื่อกลางคริสตศตวรรษที่ 19 นักสรีรวิทยาพืช (plant physiologists) ชาวเยอรมัน ชื่อซาคส์ (Sachs) และคนอพ (Knop) ได้ปลูกพืชในสารละลายอย่างง่ายของเกลืออนินทรีย์เมื่อ พ.ศ. 2472 ศาสตราจารย์ Gericke แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ที่เมืองเดวิส ได้สาธิตว่าพืชจะเติบโตโดยไม่ใช้ดิน สามารถเติบโตไปได้จนโตเต็มที่ ครั้งนั้นเขาได้ปลูกมะเขือเทศในน้ำ จนได้ผลขนาดใหญ่อย่างน่าแปลกใจ และเขาได้เทียบคำศัพท์ในภาษากรีก ที่มีความหมายว่า การเกษตร คือ geoponics ซึ่งหมายถึง ศาสตร์แห่งการปลูกพืชโดยใช้ดิน ด้วยเหตุนี้เขาจึง คิดคำใหม่ว่า "ไฮโดรโปนิกส์" (hydroponics) ซึ่งหมายถึง การปลูกพืชในน้ำ จากภาษากรีก hydros (น้ำ) และ ponos (แรงงาน)

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต

โดยปรกติ จะเป็นวัสดุ ที่ไม่เกิดปฎิกริยาทางเคมี และไม่มีการปล่อยสารต่างๆ ให้แก่พืช และในระบบนี้ จะมีการให้สารละลาย ธาตุอาหารแก่พืช ซึ่งสารละลายนี้ จะประกอบด้วยธาตุอาหาร ที่จำเป็นต่อพืชทุกตัว และอยู่ในรูปที่พืช สามารถนำไปใช้ได้ทันที และมีการปรับค่า ความเป็นกรดด่าง ให้อยู่ในระดับ ที่เหมาะสมด้วย โดยระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน จะคำนึงถึง การจัดการให้ปัจจัยที่จำเป็น ต่อการเจริญเติบโตของพืช อยู่ในระดับ ที่เหมาะสมที่สุด ต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของพืช

พืชจะเจริญเติบโตได้ดี จะต้องประกอบด้วย ปัจจัยที่จำเป็นต้องม ีในการเจริญเติบโต อันได้แก่ แสง น้ำ ธาตุอาหารพืช อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจน และ คาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งที่ราก และส่วนเหนือดิน ในการปลูกพืชโดยทั่วไป จะมีดินและอากาศ เป็นส่วนที่จะให้ปัจจัยเหล่านี้ แต่ข้อเสียของดิน คือ ดินจะมีคุณสมบัติที่ไม่แน่นอน ในแต่ละท้องที่ ถ้าดินมีคุณสมบัติ ที่ไม่เหมาะสมต่อพืช ก็จะเจริญไม่ดี การปรับปรุง และแก้ไขดิน อาจจะสามารถทำได้ แต่ในบางกรณี อาจจะมีความยุ่งยากมาก หรือต้องใช้ค่าใช้จ่าย ที่สูงมาก ส่วนการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน จะใช้วัสดุอื่นมาแทนดิน โดยจะเลือกวัสดุ ที่มีความเหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตของพืช

ประโยชน์ การปลูกผักไร้ดิน การปลูกพืชไร้ดิน hydroponics
ไฮโดรโปนิกส์นั้นมีประโยชน์หลักๆ 2 ประการด้วยกัน ประการแรกคือช่วยให้มีสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมได้มากขึ้นสำหรับการเติบโตของพืช แทนที่จะเป็นการใช้ดินอย่างเดิม ทำให้กำจัดตัวแปรที่ไม่ทราบออกไปจากการทดลองได้จำนวนมาก ประการที่สองก็คือ พืชหลายชนิดจะให้ผลผลิตได้มากในเวลาที่น้อยกว่าเดิม และบางครั้งก็มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิมด้วย ซึ่งในสภาพแวดล้อมและสภาพการเศรษฐศาสตร์หนึ่งๆ การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์จะให้ผลกำไรแก่เกษตรกรได้มากขึ้น และด้วยการปลูกที่ไม่ใช้ดิน จึงทำให้พืชไม่มีโรคที่เกิดในดิน ไม่มีวัชพืช และไม่ต้องจัดการดิน และยังสามารถปลูกพืชใกล้กันมากได้ ด้วเหตุนี้พืชจึงให้ผลผลิตในปริมาณที่มากกว่าเดิม ขณะที่ใช้พื้นที่จำกัด นอกจากนี้ยังมีการใช้น้ำน้อยมาก เพราะมีการใช้ภาชนะหรือระบบวนน้ำแบบปิด เพื่อหมุนเวียนน้ำ เมื่อเทียบกับการเกษตรแบบเดิมแล้ว นับว่าใช้น้ำเพียงส่วนน้อยนิดเท่านั้น
ด้วยคุณภาพที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ไฮโดรโปนิกส์มีประโยชน์กับการปลูกพืชที่ไม้ใช่วิธีการแบบเดิมๆ นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ ได้เสนอมานานแล้วว่า ไฮโดรโปนิกส์จขะทำให้สถานีอวกาศ หรือ ยานอวกาศ สามารถปลูกพืชไร้ดินได้เอง และคุณสมบัติดังกล่าวนี้ทำให้ไฮโดรโปนิกส์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้อง การปลูกพืชโดยการการควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้มากที่สุด และมีความหนาแน่นสูงสุด

ข้อดี
- เป็นระบบที่มีการใช้น้ำ และธาตุอาหารพืชอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
- เพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้แรงงาน
- สามารถทำการเพาะปลูกพืชในบริเวณพื้นที่ที่ดินไม่ดี หรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก
- ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการเตรียมดิน และการกำจัดวัชพืช ทำให้สามารถปลูกพืชอย่างกันต่อเนื่องได้ตลอดปี ในพื้นที่เดียว
- สามารถตัดปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชที่เกิดจากดิน ทำให้สามารถปลูกพืชในพื้นที่เดียวกันได้ตลอดปี ถึงแม้จะเป็นพืชชนิดเดียวกัน
- สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างถูกต้องแน่นอน และรวดเร็ว โดยเฉพาะในระดับรากพืช ได้แก่ การควบคุมปริมาณธาตุอาหาร ความเป็นกรด - ด่าง อุณหภูมิ ความเข้มข้นของออกซิเจน ฯลฯ ซึ่งการปลูกพืชทั่วไปทำได้ยาก
ข้อเสีย
- จะต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญ และประสบการณ์มากพอสมควร ในการควบคุมดูแล
- ข้อเสียที่สำคัญที่สุด คือ เป็นระบบที่มีราคาแพงมาก เนื่องจากประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆมากมาย และมีราคาแพง


 
เทคนิคการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน จะแบ่งเทคนิคเหล่านี้ตามชนิดของวัสดุที่ใช้ปลูก
1.การปลูกในวัสดุปลูกที่เป็นของแข็ง โดยทั่วไป จะใช้วัสดุปลูกต่างๆ ใส่ลงในภาชนะปลูก ซึ่งจะมีแบบต่างๆ ได้แก่ การปลูกในถุง (Sack culture) ซึ่งปรกติ จะปลูกในแนวระนาบ แต่ถ้าปลูกในแนวตั้ง เพื่อเพิ่มพื้นที่ ในการปลูกในเรือนกระจก จะเป็นการปลูก ในภาชนะปลูกแนวตั้ง (Column culture) ภาชนะที่ใช้ใส่วัสดุปลูก อาจทำเป็นกระบะขนาดใหญ่ หรือเป็นกระถางก็ได้ ซึ่งพอสรุป วิธีปลูกต่างๆได้ดังนี้ การปลูกในทราย (Sand culture) การปลูกในกรวด (Gravel Culture) การปลูกในขี้เลื่อย(Sawdust culture) การปลูกในแผ่นฟองน้ำฯลฯ รูปการปลูกในวัสดุปลูกแบบต่างๆ.(Substrate culture)
2. การปลูกในสารละลาย คือการปลูกในน้ำ (Water culture หรือ Hydroponic) การปลูกแบบนี้ รากพืชจะเจริญอยู่ในสารละลาย ธาตุอาหารพืชโดยตรง ได้แก่ วิธีปลูกแบบ
- การปลูกในอากาศ (Aeroponic)เป็นระบบปลูกที่รากพืช ลอยอยู่ในอากาศ และมีการฉีดสารละลายธาตุอาหาร เป็นฝอยไปที่รากพืชโดยตรง
- การปลูกในสารละลายไม่มีการไหลวน (Water culture) โดยรากพืช จะแช่อยู่ในสารละลายธาตุอาหาร ที่อยู่นิ่ง แต่จะมีการให้อากาศในน้ำ โดยเครื่องพ่นอากาศ
- การปลูกแบบ N.F.T.(Nutrient Film Technique)
- การปลูกแบบ DFT.(Deep Flow Technique)

วิธีทำโรงเรือนปลูกพืชไม่ใช้ดิน แบบวัสดุง่ายๆ
 

   ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๗.๒๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ใช้อิฐมวลเบา ๒๘๔ ก้อน สมาทบอร์ด หนา ๖ มิลลิเมตร ๓ แผ่น

  อิฐมวลเบาวางตั้งเป็นเสาและคาน

 

   วางต่อเรียงไปเรื่อยๆ

   ต่อเสร็จเป็นรูปโต๊ะปลูกแล้วครับ!!

     เอาลวดมัดไม้ไผ่ดึงรอบๆให้แน่น

(พรุ่งนี้ทำต่อครับ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓)

   เอาทรายหยาบใส่กะบะ

     เกลี่ยให้เรียบหนาประมาณ ๑.๕ เซ็นติเมตร

   ทรายเป็นตัวปรับระดับให้เสมอ และทำให้รากพืชเย็น....

 

    เจาะรูระบายน้ำออก

   รูขนาด ๒ นิ้วและใช้สำหรับปรับระดับน้ำในโต๊ะปลูก

 

   ขนาด ๖ หุน สำหรับทำโครงหลังคา มุ้งและพลาสติกกันฝน

 ใช้ท่อ PVC สีเหลืองขนาด ๓ หุนยาว ๓ เมตร เสียบรูทำโครงหลังคา


ขอขอบคุณข้อมูลและรูปจาก คุณสุพจน์


คลิปการทำโรงเรือนอุปกรณ์การปลูกพืชไร้ดิน ขนาดเล็ก
 

2


3


จบ
 


การปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของสารละลาย
ค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย มีผลต่อการที่พืชจะดูดธาตุอาหารในสารละลายนั้นๆไปใช้ได้มาน้อยเพียงใด สารละลายที่มีค่าความเป็นกรดมาก (pH ประมาณ 4)จะเป็นอันตรายต่อรากพืชได้ ในขณะเดียวกันหาก pH ของสารละลายสูงเกินไป จะทำให้การดูดเหล็ก ฟอสฟอรัส และแมงกานีส ผิดปกติไปด้วย
พืชส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดีในสารละลายที่มีค่า pH ระหว่าง 5.8-6.5 ( Mason 1992 ) การปรับค่าpHให้สูงขึ้นมักจะใช้ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH ) หรือโซดาไบคาร์บอเนต (Na HCO3 ) หากต้องการปรับค่า pH ลดลง มักเติมกรดซัลฟิวริก กรดไนตริก หรือกรด ไฮโดรคลอริก ( Resh 1991b)
ในการปลูกพืชที่มีการหมุนเวียนสารละลายกลับมาใช้อีก ควรมีการวัดค่า pH ทุกวัน

มองหาเครื่องมือวัด พีเอช PH meter เข้าไปที่
http://lemonchins.tarad.com/product_951601_th


11 ธันวาคม 2555 - 20:05 , IP : 101.109.225.xxx

reply

สนุกดี อยากทำครับได้ ความรู้ ผมมีโครงงานไปส่งอาจารแล้ว


28 พฤษภาคม 2556 - 12:37 , IP : 125.25.200.xxx

reply

อยากรู้เรื่องการปลูกพืชไร้ดินจังเลย


6 มิถุนายน 2556 - 11:07 , IP : 118.172.241.xxx

reply

น่าสนใจดี แล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกนะเนี่ย ทำให้อยากจะเป็นคนปลูกบ้าง เป็นความรู้แล้วก็ยังทำให้เกิดอาชีพ และมีรายได้อีกด้วย น่าลอง


30 มกราคม 2559 - 09:31 , IP : 127.0.0.xxx

reply

ร่วมแสดงความคิดเห็น


captcha


Back to top